Hội thảo Về Sữa của Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Statue of Ho Chi Minh in downtown Saigon, Vietnam.

Bord Bia đã tổ chức Hội thảo Thương amij vào ngày 18 tháng 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh và thu hút hơn 70 người tham gia là B2B. Hội thảo này đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng hiện nay của sản phẩm từ sữa của Ireland và tình hình […]