SDAS

Chương trình Đảm bảo các Sản Phẩm Sữa Bền Vững (SDAS) là chương trình các sản phẩm sữa quốc gia với gần 100% sự tham gia của các nông dân Ireland.

SDAS được phát triển bởi Ủy ban Cố vấn Kỹ thuật (TAC) đại diện cho Bord Bia – Ủy Ban Thực phẩm Ireland; Teagasc; Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI); Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Biển (DAFM); công nghiệp (người sản xuất và chế biến) và các chuyên gia kỹ thuật khác. SDAS giám sát các yêu cầu đảm bảo chất lượng và thu thập dữ liệu hoạt động của trang trại để chứng minh tính bền vững của chăn nuôi bò sữa Ireland ở cấp trang trại riêng lẻ. Theo dõi sự tiến bộ của Ireland một cách có hệ thống trên hành trình cải tiến liên tục của mình. Một chuyến thăm trang trại được thực hiện bởi một kiểm toán viên độc lập tại trang trại của mỗi thành viên trong khoảng thời gian 18 tháng và một báo cáo toàn diện được tạo ra về hoạt động của trang trại theo các tiêu chí của hai thành phần chính của SDAS: Tính Bền Vững và Đảm Bảo Chất Lượng.

Dairy Farming Veterinary Controls

Kiểm Soát Thú Y

Là một quốc gia thành viên EU, Ireland có một hệ thống kiểm soát thú y rất hiệu quả. Các biện pháp kiểm soát được thực hiện để xác minh rằng các tiêu chuẩn pháp lý cao nhất về chất lượng và an toàn cho tiêu dùng của con người được duy trì từ sản xuất ở cấp độ trang trại, cho đến sản xuất và lưu trữ để đảm bảo sản phẩm cuối cùng và chất lượng cao. Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Thủy sản của Ireland thực hiện các biện pháp giám sát và thực thi, bao gồm kiểm tra, kiểm toán và lấy mẫu sản phẩm, để xác minh sự tuân thủ luật pháp. Mặc dù cũng cung cấp chứng nhận các sản phẩm sữa để xuất khẩu sang thị trường quốc gia thứ ba trên toàn cầu.

An toàn Thực phẩm

Là một quốc gia thành viên EU, Ireland tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của EU. Sử dụng thuốc kháng sinh và các loại thuốc khác được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chúng chỉ được sử dụng khi thực sự cần thiết.

Martin Crowe's dairy farm at Doon, Co, Limerick.
Dairy cow traceability

Truy Xuất Nguồn Gốc

Trách nhiệm cốt lõi theo luật thực phẩm EU bao gồm truy xuất nguồn gốc và khả năng thu hồi sản phẩm nếu được xác định là không an toàn. Truy xuất nguồn gốc có nghĩa là khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm từ trang trại cung cấp đến sản phẩm cuối cùng.