Origin Green

Origin Green là gì?

Ra đời vào năm 2012, Origin Green là chương trình bền vững quốc gia cho toàn bộ ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống của Ireland.

Chương trình bền vững về thực phẩm và đồ uống duy nhất trên thế giới hoạt động trên quy mô quốc gia, thống nhất giữa chính phủ, khu vực tư nhân và các nhà sản xuất thực phẩm thông qua Bord Bia, Ủy Ban Thực Phẩm Ireland.

Hoạt động trên tất cả cấp độ của chuỗi cung ứng, chương trình được xác minh độc lập này, cho phép nông dân, nhà sản xuất thực phẩm và các nhà điều hành dịch vụ bán lẻ và dịch vụ thực phẩm của Ireland thiết lập và đạt được các mục tiêu bền vững có thể đo lường được – giảm tác động môi trường, phục vụ cộng đồng địa phương hiệu quả hơn và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú tại Ireland.

Origin Green hoạt động như thế nào?

Ở Cấp Độ Trang Trại

Đánh giá trang trại là một yếu tố cốt lỗi của chương trình Origin Green. Mỗi tuần, hơn 100 kiểm toán viên trang trại thực hiện khoảng 650 cuộc đánh giá trang trại độc lập, trong chu kỳ 18 tháng.

Theo truyền thống, những đánh giá này tập trung vào truy xuất nguồn gốc, sức khỏe và phúc lợi động vật, và các vấn đề môi trường , với trọng tâm là an toàn thực phẩm. Vào năm 2012, các kế hoạch này đã được mở rộng thành các Kế hoạch Đảm bảo Bền vững, đánh dấu sự khởi đầu của Origin Green.

Các tiêu chí bền vững bổ sung đang được đo lường cho đến nay, như một phần của Origin Green gồm khí nhà kính; sự đa dạng sinh học; các biện pháp về nước; hiệu suất năng lượng; quản lý đất và các yếu tố kinh tế xã hội.

Sau mỗi đánh giá, người nông dân nhận được thông báo về kết quả trong một báo cáo phản hồi về hoạt động của trang trại, với các đánh giá lại sau mỗi 18 tháng. Điều này cho phép họ đưa ra các quyết định sáng suốt về việc cải thiện tính bền vững của trang trại đồng thời cải thiện hiệu quả và khả năng tồn tại của trang trại. Điều này cho phép họ đưa ra các quyết định sáng suốt về việc cải thiện tính bền vững của trang trại đồng thời cải thiện hiệu quả và khả năng tồn tại của trang trại.

Thu thập dữ liệu về tính bền vững của trang trại

Manufacturing Sustainability Plan

Kế hoạch sản xuất bền vững

Hiện tại, Origin Green có hơn 340 công ty với các kế hoạch phát triển bền vững được xác minh độc lập và giám sát hàng năm. Các thành viên này đại diện cho 90% tổng kim ngạch xuất khẩu thực phẩm và đồ uống của Ireland.

Ở Cấp độ Nhà Sản Xuất

Các thành viên kinh doanh thực phẩm của Ireland cam kết kết hợp bắt buộc các khu vực mục tiêu được quy định bởi Điều lệ Xanh về Nguồn gốc; Sản xuất, Bán lẻ và Dịch vụ ăn uống. Các lĩnh vực bắt buộc, từ đó đặt ra các mục tiêu, là cơ sở cho kế hoạch phát triển bền vững 3-5 năm của doanh nghiệp. Kế hoạch được xác nhận độc lập bởi các chuyên gia kiểm tra, thử nghiệm và xác minh quốc tế, Mabbett, để đảm bảo các mục tiêu là khả thi và mạnh mẽ. Mỗi kế hoạch được xem xét hàng năm và theo dõi tiến độ so với các mục tiêu đã đề ra. Tư cách thành viên của chương trình được giới hạn trong những mục tiêu đặt ra và đạt được.