Hội thảo Về Sữa của Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Statue of Ho Chi Minh in downtown Saigon, Vietnam.

Bord Bia đã tổ chức Hội thảo Thương amij vào ngày 18 tháng 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh và thu hút hơn 70 người tham gia là B2B. Hội thảo này đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng hiện nay của sản phẩm từ sữa của Ireland và tình hình toàn cầu cũng như tầm quan trọng thị trường sữa của Đông Nam Á, sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với các doanh nghiệp liên quan. Các thông tin về nguyên liệu làm từ sữa của Ireland cũng được chia sẻ trong hội thảo này.